Hopp til innholdet
Hjem » Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Når det i disse salgs- og leveringsbetingelser nevnes selger, er dette å forstå IN-GO VA AS.

1 Tilbud

Tilbud fra IN-GO VA AS er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, der ikke annet er skriftlig avtalt i vårt tilbudsbrev.

2 Bestilling

Ved en eventuell bestilling må denne være mottatt hos selger skriftlig. Enten pr e-post eller post. Denne må i tillegg være godkjent hos en bemyndiget person hos oppdragsgiver og være selger i hende før oppstart av produksjon av varen(e).

I tillegg må det påføres firmanavn, fakturaadresse, e-post adresse, tlf nr til bestiller og hva bestillingen skal merkes med. Vi sender da ut ordrebekreftelse på e-post.

3 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 20 dager netto, fra varen sendes fra lager, om ikke annet er avtalt skriftlig.

4 Priser

Priser gitt av IN-GO VA AS, baserer seg på oppgitt informasjon og underlag gitt av oppdragsgiver.

5 Leveringstid

Leveringstid på varene er 6-8 uker fra bestilling til levering. Om varen finnes på lager hos selger, vil leveringstid være 1-2 uker. Leveringstider er vurdert etter vårt beste skjønn, men IN-GO VA AS påtar seg ingen forpliktelser med hensyn til nøyaktig overholdelse av bekreftet eller ønsket leveringstid.

IN-GO VA AS kan på kundens anmodning arrangere transport for kundens regning og risiko.

6 Avbestilling

Kjøper har rett til å avbestille dersom selger kan avbestille overfor sin leverandør. Avbestilling av en ordre kan kun skje ved skriftlig avtale mellom selger og kunden.

Selger forbeholder seg også retten til å debitere kunden alle omkostninger som måtte påløpe ved kundens ønske om avbestilling.

Returnering skjer kun etter avtale, forutsatt 100% feilfrie og ubeskadigede produkter, fraktfritt levert vårt lager. Det beregnes i tillegg 25% returomkostninger.

Enhver retur skal være påført opprinnelig fakturanummer og leveringstidspunkt.

7 Eiendomsrett

Selger beholder retten til de leverte varene inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt.

8 Mangelfull levering

Foreligger det mangler ved varen, har selger valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

Som mangler anses kun dokumenterte konstruksjonsfeil, fabrikasjonsfeil, feillevering eller materialfeil ved de leverte varer. Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøper ikke anledning til å heve kjøpet.

Kjøper skal straks etter levering foreta en rimelig undersøkelse av leveransen. Kjøper må fremsette krav til selger om mangel innen 8 dager fra leveringsdato. Selger er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet.

IN-GO VA AS er ikke i noe tilfelle ansvarlig for driftstap, tidstap, tap av avanse eller andre indirekte tap som følge av mangler.

9 Produktansvar

IN-GO VA AS er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som oppstår mens den solgte varen er i kjøpers besittelse. Selger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper hvor den solgte vare inngår.

IN-GO VA AS påtar seg ikke ansvar for skade på ting hvis den solgte varen benyttes til andre bruksområder enn den er ment for.

Hvis tredjemann fremsetter krav mot selger eller mot kjøper om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf eller hvis en av partene anmoder om at krav vil bli reist, skal vedkommende straks underrette den annen part.